JEDNOSTAVNA NABAVA


Pravilnik o nabavi roba, radova ili usluga Doma "Kantrida"

 

Registar ugovora Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka za 2018. god. dostupan je na
Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/