MODEL E-QALIN – STANDARDI KVALITETE

Nakon tri godine rada na sustavu kvalitete E-Qalin, Dom za starije i nemoćne osobe Kantrida, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, udovoljio je zahtjevima ovog programa te je ova ustanova 5. rujna 2014. godine zaprimila potvrdu kojom se potvrđuje status Dom kvalitete E-Qalin na temelju samoprocjene.

Projekt E-Qalin (European quality-improving innovative learning in residential care homes for the elderly) razvijen je kao sustav upravljanja kvalitetom unutar ustanove, isključivo za područje skrbi i njege starijih i nemoćnih osoba. Primjena ovog modela u domovima za starije povećava zadovoljstvo i kvalitetu života korisnika ustanove i njihove rodbine te zaposlenika, odnosno svih sudionika pri skrbi o starijima.

Za samu ustanovu, uvođenje modela E-Qalin kao modela rada znači njezin daljnji razvoj, profesionalizaciju, povećanje ugleda i konkurentnosti s drugim ustanovama na temelju analize i usporedbe rezultata rada. Potvrda kvalitete također je i zasluženo priznanje svim zaposlenicima na njihovom predanom radu usmjerenom na razvoju kvalitete na dobrobit korisnika.U 2011. godini, sukladno odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/2011) kojom se u ustanove socijalne skrbi uvode standardi kvalitete socijalnih usluga s ciljem pružanja usluga prema propisanim minimalnim standardima kvalitete, u Domu Kantrida počela je implementacija modela E-Qalin kao "dinamičkog modela upravljanja kvalitetom u ustanovi" (Pravilnik E-Qalin, 2009.) izrađenog u partnerstvu 6 europskih zemalja.

 

Projekt E-Qalin je sustav upravljanja kvalitetom unutar ustanove za područje skrbi i njege starijih i nemoćnih osoba. Primjena ovog modela u domovima za starije povećava zadovoljstvo i kvalitetu života korisnika ustanove i njihove rodbine te zaposlenika, odnosno svih sudionika pri skrbi o starijima.  

Glavna odrednica modela odnosi se na UZAJAMNO DJELOVANJE pružatelja i primatelja usluga, odnosno djelatnika i korisnika ustanove. Analiza struktura, procesa i rezultata rada odvija se "odozdo prema gore", dok se mjere i programi poboljšanja predlažu u okviru skupina za samoocjenjivanje, te donose na razini središnje skupine i vodstva doma.

 

U konačnici primjena ovog modela u domovima za starije trebala bi osigurati veće poštovanje prema osobama starije životne dobi, kvalitetniju skrb i njegu, stavljanje korisnika u središte našeg interesa, te involviranje različitih dionika iz okolice – rodbine, članove udruga, volontere, predstavnike medija, političke predstavnike i druge.
Za samu ustanovu, uvođenje modela E-Qalin kao modela rada značilo bi njezin daljnji razvoj, profesionalizaciju, povećanje ugleda i konkurentnosti s drugim ustanovama na temelju analize i usporedbe rezultata rada a krajnji je cilj certifikacija kao službeno priznanje za ostvaren kvalitetan rad.

Primjena modela E-Qalin u neposrednom radu s korisnicima predstavlja mogućnost njihove uključenosti u kreiranje različitih sadržaja i aktivnosti prema vlastitim sposobnostima i aspiracijama. Shodno tome, uvažavajući njihove želje, uvode se nove aktivnosti npr. izrada slastica, kruha… s korisnicima stacionarnih i stambenih odjela.
Ovakav oblik grupnog rada rezultira većom međusobnom povezanošću i podrškom korisnika te razvijanjem inicijativnosti i motivacije za aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu domske zajednice.

 

 


 

Novosti

 

E-QALIN NOVOSTI 2018. godina

 

U mjesecu svibnju 2018. godine  stanari Doma su ispunjavali ankete o zadovoljstvu. Skupina Fabrika iz Slovenije obradila je dostavljene upitnike te je napravila analizu zadovoljstva stanara Doma Kantrida u odnosu na zadovoljstvo stanara iz 54 europska doma.

 

Anketu je u 2017. g. ispunilo 199, a 2018. g. 191 stanar. Navedeni podaci pokazuju da je u Domu smanjen broj stanara zbog prenamjene smještajnih kapaciteta iz trokrevetnih soba u dvokrevetne, odnosno dvokrevetnih u jednokrevetne, kako bi se povećala kvaliteta skrbi.
S obzirom na duljinu boravka u Domu, najviše stanara ispunilo je anketu iz grupe 2-5 godina, a najmanje 1-2 godine. 50% anketiranih stanara smješteno je u jednokrevetnim sobama što govori o povećanju broja jednokrevetnih soba i boljim uvjetima smještaja. Navedeno smanjenje kapaciteta na tragu je direktive Europske komisije prema kojoj u domovima za starije osobe do 2020. g. sve sobe moraju biti jednokrevetne.

 

Kada je riječ o kriteriju Usmjerenost na potrebe/Oblikovanje života, indeks zadovoljstva stanara Doma Kantrida odgovara referentnoj ocijeni koja se odnosi na europski prosjek te iznosi 4,61.
Važno je naglasiti da je indeks zadovoljstva stanara Doma Kantrida, kada je riječ o potpokazatelju Privatnost, u 2018. godini veći od europskog prosjeka te iznosi 4,74 u odnosu na 4,58. Pri tome se privatnost odnosi na pravo stanara da budu sami i da ih se ne uznemirava te da s drugima mogu njegovati odnose u intimi jednokrevetne sobe.    

 

Kod potpokazatelja Navike i životni stil, koji obuhvaća procese koji stanarima omogućuju da dolaskom u ustanovu nastave sa svojim načinom života i navikama, što uključuje utjecaj stanara na oblikovanje tijeka dana, osobne rituale kao i kulturne i vjerske potrebe, ponovno je zabilježen veći indeks zadovoljstva u odnosu na europski prosjek, 4,83 u odnosu na 4,66.

 

Najprijepornija točka zadovoljstva stanara je kriterij Prehrane. U strukturi ispitanih stanara, 56% smatra da je hrana u Domu ukusna.

 

Zadovoljstvo stanara Doma Kantrida društvenim odnosima i komunikacijom veće je od prosjeka zadovoljstva stanara europskih domova (4,54 u odnosu na 4,49).

 

Prosječna ocjena zadovoljstva naših stanara s ponudom dodatnih aktivnosti iznosi 4,34 što je manje u odnosu na referentnu ocjenu (4,58). To ukazuje na potrebu za analizom ovog područja i drukčiji pristup ponudi dodatnih aktivnosti. S druge strane prosječna ocjena zadovoljstva stanara sa sudjelovanjem u odlukama iznosi 4,53, što je više u odnosu na referentnu ocjenu (4,32). Razlog tome je i sudjelovanje stanara u samoocjenjivačkim grupama prema modelu E-Qalin.

 

Ocjena zadovoljstva na području osobne sigurnosti također je veća od europskog prosjeka te iznosi 4,81 naprama 4,62.

 

Zadovoljstvo naših stanara na području skrbi i njege također je iznadprosječno te iznosi 4,76 u odnosu na 4,60.

 

Ukupno zadovoljstvo naših stanara također je veće od prosječne ocjene europskih domova (4,62 u odnosu na 4,50).

 

Navedenim ocjenama stanari su pokazali da cijene procese i programe rada koji se u ustanovi provode.
U distribuciji ukupnog zadovoljstva, 72% je vrlo zadovoljnih stanara, dok nezadovoljnih stanara nema. U toj strukturi, prema duljini boravka u Domu, najnižu ocjenu zadovoljstva od 4,57 dali su stanari koji u Domu borave 2 - 5 godina.
Prema veličini sobe najzadovoljniji su stanari koji borave u jednokrevetnoj sobi (ocjena 4,64), dok su najmanje zadovoljni stanari smješteni u trokrevetnoj sobi (ocjena 4,31).

 

U strukturi otvorenih odgovora 66% se odnosi na pohvale, 9% na kritike i 25% na prijedloge.

 

Realizirane manje promjene koje su proizašle iz prijedloga stanara:

 • soba za palijativnu skrb, tzv. OAZA
 • uvođenje dijabetičkog kruha
 • promjena naziva "korisnik" u naziv "stanar"
 • uručivanje Pravilnika o kućnom redu kod prijema
 • upoznavanje sustanara u sobama
 • postavljanje mopova u kupaonama
 • postavljanje tuš zavjesa
 • postavljanje znaka "ne ulaziti" kod obavljanja njege
 • promjena u jelovniku – kombiniranje blitve s krumpirom
 • osiguravanje dovoljno čaja po katovima
 • dogovor oko večernjeg obroka
 • osnivanje grupe za ručni rad
 • osnivanje vrtlarske grupe
 • objava jelovnika na web stranici Doma
 • mogućnost proslave rođendana u prostoru prezentacije u Domu.

 

 

 

Rezultati istraživanja zadovoljstva radnika koje se provodilo u svibnju 2018. godine putem anketnog upitnika.

 

Veličina samog uzorka je konstantna: 2016. i 2017. g. u anketama je sudjelovalo 90 radnika te 2018. g. 92 radnika. U toj strukturi najveći je postotak radnika iz područja njege i opskrbe 48%, kuhinja 9%, vodstvo 17% te je 20% bez odgovora. Prema dužini staža, najviše je anketiranih radnika iz skupine 15 i više godina (37%), a potom radnici do 5 godina staža (30%). Prema odgovoru na pitanje bi li se odlučili na smještaj u našoj ustanovi da su stari i bolesni čak 63% radnika je odgovorilo potvrdno, 11% nebi a 20% radnika ne zna.
Kada je riječ o pokazatelju raspoređivanje u skladu s individualnim sposobnostima indeks zadovoljstva od 4,04 koliko je iznosio u 2016. i 2017. g. porastao je na 4,38 ali je shodno tome rastao i stupanj očekivanja od 4,59, odnosno 4,66 do 4,90 u promatranom razdoblju.
Također je bitno promatrati referentnu ocjenu temeljem koje možemo usporediti zadovoljstvo radnika Doma Kantrida u odnosu na 50 europskih domova koji primjenjuju standarde kvalitete prema modelu E-Qalin.
Tako je kod navedenog pokazatelja referentna ocjena 3,94, dok za Dom Kantrida iznosi 4,38, što govori o većem zadovoljstvu naših radnika.
Kada je riječ o pokazatelju uključenost djelatnika, referentna ocjena iznosi 4,03, dok je ocjena zadovoljstva radnika Doma 4,47, što govori o pozitivnom trendu.
Prema pokazatelju priznanje i poticaji bilježi se porast zadovoljstva u odnosu na 2017. g. s 3,87 na 4,18 u 2018. g. Također je naša ocjena zadovoljstva na tom području veća od referentne ocjene koja iznosi 3,65.
Kod pokazatelja usklađivanje osobnih interesa, obitelji i posla trend je pozitivan, odnosno ocjena zadovoljstva u Domu veća je od referentne ocjene, 4,67 naprama 4,36. Važno je napomenuti da su i očekivanja radnika puno veća u odnosu na prethodno razdoblje.
Pokazatelj komunikacija i informiranje koji je ocijenjivan preko važnih elemenata kao što su razmjena informacija, rješavanje sukoba, komunikacija s voditeljem i komunikacija s ravnateljem i drugo, također bilježe pozitivan trend.
Multidisciplinarna suradnja u Domu u 2018. g. ocijenjena je ocjenom 4,46 što je više u odnosu na referentnu ocjenu koja iznosi 4,00.
Važan pokazatelj je i fizičko zdravlje radnika kod kojeg referentna ocjena iznosi 3,93, dok je naša ocjena 4,45.
Kod pokazatelja psihičko zdravlje ocjena zadovoljstva u 2017. g. pada a potom u 2018. g. ponovno raste s 4,02 na 4,34. Referentna ocjena iznosi 3,66, što je manje u odnosu na zadovoljstvo radnika u Domu Kantrida – 4,41.
Procesi učenja također su pozitivno ocijenjeni te ocjena zadovoljstva u 2018. g. iznosi 4,48 u odnosu na europski prosjek od 4,02.
Prema ukupnim rezultatima, zadovoljstvo radnika u Domu Kantrida veće je u odnosu na europski prosjek te iznosi 4,41 naprama 3,92.
U toj strukturi 65% ispitanika je vrlo zadovoljno, 23% zadovoljno, dok je 5% nezadovoljnih i 1% vrlo nezadovoljnih. Neodlučnih je 5%.
Prema organizacijskoj jedinici najniže ocjene distribuirane su u sektoru rada njege i opskrbe (4,19) te kuhinje (4,29).
Takav rezultat vjerojatno je posljedica najvećih očekivanja stanara i rodbine u navedenim područjima rada ali i organizacijskih problema vezanih uz nedostatak radne snage. S druge strane, najveće zadovoljstvo prisutno je među radnicima vodstva, odnosno uprave.
Prema dužini radnog staža, najmanje su zadovoljni radnici iz skupine do 5 godina staža, a najviše radnici iz skupine od 6 do 10, odnosno više od 15 godina staža. To se može protumačiti različitim odnosom prema radu u ustanovi.

 

Kritične točke na koje treba obratiti više pozornosti prilikom rada samoocjenjivačkih grupa odnose se na jasno definiranje radnih obveza, pravovremeno obavještavanje o dodatnim radnim zadacima, razmjenu informacija, stvaranje radnog okruženja u brizi za očuvanje zdravlja, jednako postupanje nadređenih prema svim radnicima, količina posla, mehanizmi za motivaciju.

 

Realizirane manje promjene koje su proizašle iz prijedloga radnika:

 • soba za palijativnu skrb
 • izrađene pločice sa imenom radnika
 • obavezno donošenje lijekova – dodati na popis kod prijema novog stanara
 • kvalitetna razmjena informacija između autonomnog radnog tima
 • kvalitetna komunikacija unutar stručnog tima kod prijema novog stanara
 • izrađene pločice sa natpisom zauzeto – molim ne ulaziti
 • osigurana  privatnost kod posjeta rodbine nepokretnom stanaru -  u višekrevetnim sobama osiguran srazmjeran broj stolica broju kreveta za nesmetan prijem rodbine kod posjetana.
 • poštivanje  propisa kod transporta hrane iz kuhinje na katove - kod transporta hrane - (hrana koja se vozi po katovima)  prekrivena je, i osoblje nosi kape.
 • dogovor oko večernjeg obroka - odjelna sestra u dogovoru sa stanarima i glavnom sestrom dan prije iskomunicira jelovnik i javi u popodnevnim satima broj obroka u kuhinju za slijedeći dan ( večera )
 • olakšati transport toplih kolica za prijevoz hrane zgrada c-sestre i njegovateljice otići će po ručak a na katu će ostati fizioterpaeut, zgrada c. Kada je fizioterapeut na g.o. glavna sestra i socijalni radnici iskomunicirat sa radnicima i iznaći riješenje.
 • motivacija radnika i usmena pohvala  od strane voditelja za dobro obavljen radni zadatak
 • izrađen Postupnik o preporuci smještaja korisnika pomoći u kući u terminalnoj  fazi bolesti u hospicij –prijedlog radnica Pomoći u kući
 • izrađen Postupnik o prekidu usluga  korisnika pomoći u kući - prijedlog radnica pomoći u kući
 • izrađen Postupnik o kulturnom načinu timske komunikacije i prijenosa informacija radnica Pomoći u kući - prijedlog radnica Pomoći u kući

 

 

 

Od 08.10.2018. g. započinje 2. faza 3. ciklusa uvođenja standarda kvalitete prema modelu E-Qalin.

            SAMOOCJENJIVAČKE GRUPE:

             STANARI

 • 3 samoocjenjivačke grupe stanara „A“, „B“ i „C“ zgrada

             RADNICI

 • samoocjenjivačka grupa radnica Pomoć u kući
 • 3. samoocjenjivačke grupe radnika
 • samoocjenjivačka grupa za vodstvo

I u 2. faza 3. ciklusa E-Qalin, grupe stanara i radnika sastajati će se i razmatrati kriterije te davati prijedloge koji će se razmatrati na grupi za razvoj. Grupa za razvoj uvažit će djelomično ili potpuno prijedloge samoocjenjivačkih grupa te donijeti odluke o njihovoj implementaciji u praksu.

 

 

 

 

Od 27. do 28.rujna 2018. godine, održana je stručna ekskurzija u Sloveniji za radnike i vodstvo Domova za starije osobe PGŽ u okviru implementacije modela E-Qalin. Ukupno sudjelovalo
Prvi dan praktičnog dijela programa održao se u Domu za starije osobe Celje gdje je ravnateljica doma sa stručnim timom predstavila programe rada, koncept rada, te  usluge za starije u široj celjskoj regiji.

 

Drugi dan seminara sudionici su posjetili Pegazov dom za starije osobe u Rogaškoj Slatini koji je u cjelini osnovan na ishodištu  IV. generacije domova, te funkcionira po principu kućanskih zajednica. Ravnateljica Doma predstavila je koncept rada i prostorne uvjete smještaja stanara.

 

 

Dana 13.11.2018. u Kongresnom centru Brdo kod Kranja održana je E-Qalin konferencija.

Predstavljeno je četrnaest projekata i šest manjih promjena domova iz Slovenije.

 Dom „Kantrida“ predstavio se izlaganjem projekta i manje promjene:

 • „Ja sam ptica“ – projekt

 


 

Od 23.10.2017. god. u Domu Kantrida započeli smo s provođenjem 1. faze 3 ciklusa.

Osnovane su:

 • 3 samoocjenjivačke grupe stanara „A“, „B“ i „C“ zgrada
 • 4 samoocjenjivačke grupe radnika
 • samoocjenjivačka grupa za vodstvo

 

 

 

 

E-Qalin novosti

Dom za starije osobe Kantrida  primio je Potvrdu o uspješno provedenoj i dokumentiranoj samoprocjeni uz pomoć sustava E – qalin u razdoblju od listopada 2014. do listopada 2017. godine. Ustanova od 25.10.2017. za radoblje od 3 godine od izdavanja Potvrde ima status: Dom kvalitete E – qalin na temelju samoprocjene i vanjske procjene.  

Potvrdu je na otvorenju kućanske zajednice „Lavanda“ 30.11.2017. svečano uručio predstavnik Europske udruge E-Qalina Gmbh Franci Imperl ravnateljici Mariji Maras. Izrazio je veliko zadovoljstvo, budući je Dom »Kantrida«  otvorio 3. Kućansku zajednicu. Napomenuo je da E-Qalin nije standard jer je standard statičan, a nama treba dinamična ustanova koja je spremna učiti, razvijati se i održavati visoku kvalitetu.

 


 

U Domu „Kantrida“ je u ožujku 2015. godine s radom započela kućanska zajednica pod nazivom „More“ po  konceptu rada četvrte generacije domova kao rezultat usvojenog sustava kvalitete koji je usmjeren na korisnika. Zadovoljstvo korisnika, obitelji i radnika ukazuje da je ovaj model poželjno razvijati i u ostalim jedinicama Doma. Također je velika prednost razmjena iskustva i obrazovanje naših radnika i volontera.

 

Model kućanske zajednice osmišljen je po principu obitelji u kojoj su zajedno radnici i korisnici. Glavno područje djelatnosti postaje uključivanje korisnika u dnevne aktivnosti u kojima korisnici aktivno sudjeluju i postaju sukreatori vlastite svakodnevnice dok njega postaje popratni oblik aktivnosti. Korisnici  sudjeluju u planiranju aktivnosti i proteku dana, a aktivni su prema svojim sposobnostima i sklonostima. Korisnicima koji ne mogu neposredno sudjelovati u dnevnim događanjima omogućeno je da promatraju zbivanja te se na taj način izbjegne njihova izolacija u sobama. Također, na taj način se korisnicima nastoji osigurati izražavanje njihove volje, potrebe i želje. U radu s osobama s demencijom primarni cilj referentne osobe (domaćina) postaje praćenje, prepoznavanje i uvođenje promjena u skladu s tijekom procesa demencije.

 

Svaki korisnik ima svoju sobu gdje je zaštićena njegova intima. Unutar velikog stana svaki korisnik ima sobu s WC-om i tušem. Jednokrevetna soba korisnicima omogućava privatnost te je opremljena vlastitim pokućstvom i osobnim predmetima.

 

Kućanska zajednica ima zajedničke prostore: kuhinju i dnevni boravak za zajedničke aktivnosti. Kuhinja zauzima centralno mjesto u društvenom životu zajednice. U njoj se korisnici susreću, zajedno jedu, primaju posjete. Na taj se način obogaćuje zajednički život korisnika te se njeguju socijalni kontakti. U izvođenju dnevnih aktivnosti potiče se samostalnost korisnika kao i uključivanje rodbine, prijatelja, suradnika. Važna  prednost ovog oblika je mogućnost da zaposlenici u manjoj zajednici dobro upoznaju korisnike, njihove navike i potrebe te tako razviju bliske odnose i suradnju. Cjelokupan koncept rada usmjeren je  osiguravanju individualnih prava i potreba svakog korisnika osobno.


Aktivnosti se izvode s ciljem postizanja domaćinske atmosfere koja nalikuje obiteljskom okruženju poticanu poznatim mirisima, okusima, glazbom, razgovorom kako bi korisnici imali osjećaj pripadnosti te na taj način što duže sačuvali i unaprijedili postojeće funkcionalne i kognitivne sposobnosti.

 

 

NOVOSTI

U Domu Kantrida kontinuirano traje proces uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga  po modelu E-Qalin koji je počeo od 01.07.2011. g.


E-Qalin je sveobuhvatan, inovativan i dinamičan sustav upravljanja kvalitetom za domove za starije osobe u Europi. Djeluje na principu interaktivnog razvoja, uključuje sve čimbenike, uzimajući u obzir osnovne karakteristike socijalnih usluga, jer su njihovi korisnici također i kreatori socijalnih usluga.


Od 01.10.2014. g. u Domu Kantrida počelo se s provođenjem 2. ciklusa po modelu E- Qalin, prema sačinjenom Nacrtu.


U mjesecu svibnju, petu godinu zaredom, počelo je mjerenje zadovoljstva korisnika, njihove rodbine i djelatnika putem standardiziranog upitnika te je anketiranje završeno 20.07.2016. g. Ispunjeni anketni upitnici poslani su poduzeću Fabrika radi obrade podataka.


22.09.2016. g. dobili smo rezultate mjerenja zadovoljstva korisnika, rodbine i djelatnika. Novina je da je anketiranje provedeno odvojeno za svaku jedinicu (zgrada A, B i C) te su dobivena  izvješća s diferenciranim rezultatima.


Prezentacija rezultata istraživanja mjerenja zadovoljstva za korisnike i rodbinu, održana je dana 28.09.2016. g na Zboru korisnika. Ravnateljica je upznala prisutne sa rezultatima mjerenja zadovoljstva i realiziranim mjerama poboljšanja na temelju prijedloga dvije samoocjenjivačke grupe korisnika.


Ocjena općeg zadovoljstva korisnika s trendovima u Domu „Kantrida“ u 2016. g. iznosi 4,72 u odnosu na 2015. g. 4,62 - TREND JE POZITIVAN.


Ocjena općeg zadovoljstva rodbine s trendovima u Domu „Kantrida“ u 2016. g. iznosi 4,45 u odnosu na 2015. g. 4,36 - TREND JE POZITIVAN.


Na zboru korisnika oblikovane su dvije samoocjenjivačke grupe korisnika, u koje su se korisnici samoinicijativno javili, te će započet sa radom 01.10.2016. g. – 3.faza 2. Ciklusa E-Qalin.


Prezentacija rezultata istraživanja mjerenja zadovoljstva za radnike održana je dana 29.09.2016. g. na Zboru radnika. Ravnateljica je upznala prisutne sa rezultatima mjerenja zadovoljstva.


Na zboru radnika oblikovane su četiri samoocjenjivačke grupe radnika, u koje su se radnici samoinicijativno javili, te će započet sa radom 01.10.2016. g. – 3.faza 2. Ciklusa E-Qalin.


30.09.2016. g. završena je 2.faza 2. Ciklusa E-Qalina.

 

 


3. FAZA 2. CIKLUSA


Od 01.10.2016. do 30.09.2017. g. u Domu Kantrida provodi se 3. faza 2. ciklusa uvođenja standarda kvalitete prema europskom modelu E-Qalin.
U Domu „Kantrida“ djeluje sedam grupa za kvalitetu:

 • 4 samoocjenjivačke grupe radnika
 • 2 samoocjenjivačke grupe korisnika
 • Samoocjenjivačka grupa za vodstvo

Do 06.12.2016. g. grupe za kvalitetu ocjenjivale su odabrane kriterije, ukupno 22 kriterija.
Rad u grupama  vode educirani moderatori. Grupe su raspravljale i ocijenjivale kriterije s aspekta korisnika i radnika, te aspekta vodstva, okoline i organizacije koja uči, 3. faze 2. ciklusa,  te su njihove primjedbe i prijedlozi upućeni grupi za razvoj. 


Tijekom 12/2016. g. grupa za razvoj izvršit će  analizu i usklađivanje ocjena i prijedloga  sedam grupa za kvalitetu  temeljem čega se donose odluke i zaključci o planiranim manjim i većim poboljšanjima te planiranim projektima.

 

 


 

2. FAZA 2. CIKLUSA

U Domu Kantrida kontinuirano traje proces uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga  po modelu E-Qalin koji je počeo od 01.07.2011. g.

E-Qalin je sveobuhvatan, inovativan i dinamičan sustav upravljanja kvalitetom za domove za starije osobe u Europi. Djeluje na principu interaktivnog razvoja, uključuje sve čimbenike, uzimajući u obzir osnovne karakteristike socijalnih usluga, jer su njihovi korisnici također i kreatori socijalnih usluga.

Od 01.10.2014. g. u Domu Kantrida počelo se s provođenjem 2. ciklusa po modelu E- Qalin, prema sačinjenom Nacrtu.

Od 01.10.2015. do 30.09.2016. g. u Domu Kantrida provodila se 2. faza 2. ciklusa uvođenja standarda kvalitete prema europskom modelu E-Qalin tijekom koje su grupe za kvalitetu ocjenjivale odabrane kriterije i pokazatelje dok je u grupi za razvoj izvršena analiza i usklađivanje ocjena i prijedloga  pet grupa za kvalitetu te su donesene odluke i zaključci o planiranim manjim i većim poboljšanjima te planiranim projektima.

U svrhu daljnjeg razvoja i unapređivanja modela E-Qalin, na Zboru korisnika održanom 01.03.2016. g., oblikovane su još dvije samoocjenjivačke grupe korisnika, koje su započele s radom 16.03.2016. g. Rad u grupama korisnika vode educirane moderatorice. Grupe su raspravljale i ocijenjivale kriterije s aspekta korisnika iz 1. i 2. faze 2. ciklusa, koje su prethodno ocijenile grupe za kvalitetu te su njihove primjedbe i prijedlozi upućeni grupi za razvoj. 

U mjesecu svibnju, petu godinu zaredom, počelo je mjerenje zadovoljstva korisnika, njihove rodbine i djelatnika putem standardiziranog upitnika te je anketiranje završeno 20.07.2016. g. Ispunjeni anketni upitnici poslani su poduzeću Fabrika radi obrade podataka. Novina je da je anketiranje provedeno odvojeno za svaku jedinicu (zgrada A, B i C) te će se dobiti izvješća s diferenciranim rezultatima.


SEMINAR ZA VODSTVO I DJELATNIKE DOMOVA ZA STARIJE OSOBE PŽG

Od 11. do 13. svibnja 2016. godine, u okviru implementacije modela E-Qalin, u Sloveniji je održan trodnevni seminar za vodstvo i djelatnike domova za starije osobe Primorsko-goranske županije  na temu "Elementi suvremenih koncepata rada u domovima za starije osobe", uz prezentaciju primjera u praksi.

Prvi dan praktičnog dijela programa održavao se u Domu za starije osobe u Šenturju kod Celja gdje je ravnateljica doma sa stručnim timom predstavila najnovije programe rada u domu, ulogu vodećeg (stručnog) tima u pristupanju promjenama i važnosti E-Qalina kao podržavajućeg čimbenika u razvoju ustanove. Sudionicima seminara predstavljena je i novina u radu s osobama oboljelim od demencije najtežeg oblika, odnosno njihov boravak u tzv. OAZI. Radi se o smještaju nepokretnih, dementnih osoba u prostranoj, svjetloj sobi, ugodne atmosfere s prilagođenom opremom i privatnim prostorom za svakog korisnika. Soba odiše mirom, ugodnim okruženjem, prilagođenim svjetlom i glazbom te mogućnošću boravka na svježem zraku. Uz navedene materijalne uvjete, korisnicima oaze osigurana je kvalitetna skrb i njega djelatnika koji s osobitom toplinom i poštovanjem pristupaju svakom korisniku.

Drugi dan seminara sudionici su posjetili Dom za starije osobe Litija, koji u cjelosti funkcionira po principu kućanskih zajednica. Ravnateljica Doma predstavila je koncept rada i prostorne uvjete smještaja korisnika.

Tijekom tri dana seminara održana su teorijska predavanja na temu suvremenih koncepata rada u domovima na kojima su se sudionici različitih profesionalnih grupa mogli upoznati s procesima mijenjanja postojeće u suvremenu kulturu KONGRUENTNIH (usklađenih) odnosa te informirati o bitnim područjima promjena koje će omogućiti veću kvalitetu života korisnika domova za starije osobe.   

 

01.06.2016. g. djelatnici Doma za starije osobe iz Prevalje (Slovenija) posjetili su Dom kantrida u svrhu razmjene stručnih znanja i iskustava vezano uz implementaciju modela E- Qalin.

 2. ciklus implementacije europskog modela E-Qalin

Tijekom 2014. godine završen je trogodišnji ciklus uvođenja standarda kvalitete prema europskom modelu E-Qalin, što je i verificirano dobivanjem POTVRDE DOM KVALITETE E-QALIN NA TEMELJU SAMOPROCJENE.

Tijekom rujna i listopada 2014. godine ravnateljica ustanove održala je prezentacije rezultata istraživanja mjerenja zadovoljstva za korisnike i djelatnike ustanove, imenovani su članovi grupa za kvalitetu, odabrani su kriteriji i pokazatelji za samoocjenjivanje.

U grupama za kvalitetu provedeno je samoocjenjivanje te slijedi analiza i usklađivanje ocjena i prijedloga grupa za kvalitetu u grupi za razvoj.

ARHIVA NOVOSTI